Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie

Utworzono: poniedziałek, 15 grudzień 2014 09:30

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru, na przedmiotowym stanowisku, zatrudniona została Pani Patrycja Jaroszek, która podczas postępowania kwalifikacyjnego wykazała się najlepszym  poziomem wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała - Kurtiak

Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie

Utworzono: środa, 26 listopad 2014 13:06

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie informuje, iż w ramach prowadzonego naboru na stanowisko  Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie wpłynęły 3 oferty. 
Wymogi formalne spełniło 2 osoby. Na rozmowę kwalifikacyjną indywidualnie zostaną zaproszone osoby spełniające wymogi formalne.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Utworzono: piątek, 14 listopad 2014 21:26

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adres jednostki: 07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23
Miejsce pracy: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23
Wymiar czasu pracy: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe: prawnicze lub administracyjne
- pełna zdolność do czynności prawnych
- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta
- znajomość przepisów prawa w zakresie:
(1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U. Z 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej ustawy, dotyczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
(2) ustawy o ochronie danych osobowych
(3) kodeksu postępowania administracyjnego
(4) przepisów dotyczących samorządu powiatowego
- znajomość podstawowych programów komputerowych

2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność interpretacji i właściwego stosowania w praktyce aktów prawnych, w tym również w sytuacjach trudnych i złożonych,
- doświadczenie w pracy w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności
- zaangażowanie w realizacje powierzonych zadań
- samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
- obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, dyskrecja
- szacunek do drugiego człowieka, wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnością

3. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku:
Prowadzenie obsługi administracyjnej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U. z 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej ustawy, dotyczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

4. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
- list motywacyjny
- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia dyplomu)
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń kursów, szkoleń, studiów podyplomowych)
- referencje jeśli kandydat takie posiada 
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta
   
5. Informacje dodatkowe:
- Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
- brak podpisu w w/w oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych.
- kandydat wyłoniony w drodze naboru po zawarciu umowy zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności 
- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, pokój numer 6 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko: Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie”

Termin składanie dokumentów upływa w dniu 24.11.2014 r. o godzinie 13.30

Aplikacje które wpłyną do PCPR po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru  będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Węgrowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie, przy ulicy Piłsudskiego 23.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak