Informacja o wyniku naboru na stanowisko stanowisko samodzielny referent w zespole pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Utworzono: piątek, 02 kwiecień 2021 12:26

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru, na przedmiotowym stanowisku, zatrudniona została wybrana Pani Ewelina Kozikowska.
W czasie postępowania kwalifikacyjnego Pani Ewelina Kozikowska wykazała się dobrym poziomem wiedzy merytorycznej niezbędnej do pracy na stanowisku samodzielny referent w zespole pieczy zastępczej.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak

Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych

Utworzono: poniedziałek, 22 marzec 2021 12:26

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie informuje, iż w ramach prowadzonego naboru na stanowisko samodzielny referent w zespole pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - samodzielny referent w zespole pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Utworzono: poniedziałek, 08 marzec 2021 10:26

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie ogłasza nabór na stanowisko samodzielny referent w zespole pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, 07-100 Węgrów ul. Piłsudskiego 23

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe: prawnicze lub administracja;
5) co najmniej trzy letni staż pracy w administracji publicznej;
6) nieposzlakowaną opinię.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa z obszaru ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", ustawy o finansach publicznych.
2) znajomość sposobu funkcjonowania PCPR.
3) znajomość źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych (pochodzących z programów krajowych i Unii Europejskiej oraz dotacji) oraz praktyczne umiejętności w zakresie aplikowania i rozliczania tych środków.
4) samodzielność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność,
5) umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
6) umiejętność śledzenia zmian w przepisach.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:
1) Prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz przygotowywani projektów decyzji z tego zakresu;
2) Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania sytuacji socjalno – bytowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
3) Prowadzenie rejestru rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
4) Prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych;
5) Wystawianie not księgowych obciążeniowych dla gmin, dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
6) Współpraca z księgowością PCPR w zakresie obciążeniowych not dla gmin oraz w zakresie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej;
7) Obsługa rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
8) Obsługa systemu informatycznego POMOST STD;
9) Obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej;
10) Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
11) Przygotowywanie dokumentacji do archiwum;
12) Prawidłowe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań.
13) Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej pracy zleconych przez przełożonych.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu pracy w samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,
4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, oświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą:
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
• Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:
1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23; piętro III, budynek nie posiada windy;
2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu;
3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania;
4) praca biurowa;
5) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
6) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
7) oświetlenie naturalne i sztuczne;
8) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.03.2021 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko samodzielny referent”.
Decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie bądź nie będą kompletne, nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 Do pobrania:

pdfKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2021264.21 KB

pdfKlauzula RODO kandydat do pracy 2021201.29 KB

Węgrów, dn. 08.03.2021 r.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie

Utworzono: poniedziałek, 15 grudzień 2014 09:30

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru, na przedmiotowym stanowisku, zatrudniona została Pani Patrycja Jaroszek, która podczas postępowania kwalifikacyjnego wykazała się najlepszym  poziomem wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała - Kurtiak

Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie

Utworzono: środa, 26 listopad 2014 13:06

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie informuje, iż w ramach prowadzonego naboru na stanowisko  Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie wpłynęły 3 oferty. 
Wymogi formalne spełniło 2 osoby. Na rozmowę kwalifikacyjną indywidualnie zostaną zaproszone osoby spełniające wymogi formalne.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Utworzono: piątek, 14 listopad 2014 21:26

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adres jednostki: 07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23
Miejsce pracy: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23
Wymiar czasu pracy: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe: prawnicze lub administracyjne
- pełna zdolność do czynności prawnych
- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- nieposzlakowana opinia
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta
- znajomość przepisów prawa w zakresie:
(1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U. Z 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej ustawy, dotyczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
(2) ustawy o ochronie danych osobowych
(3) kodeksu postępowania administracyjnego
(4) przepisów dotyczących samorządu powiatowego
- znajomość podstawowych programów komputerowych

2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność interpretacji i właściwego stosowania w praktyce aktów prawnych, w tym również w sytuacjach trudnych i złożonych,
- doświadczenie w pracy w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności
- zaangażowanie w realizacje powierzonych zadań
- samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
- obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie, dyspozycyjność, dyskrecja
- szacunek do drugiego człowieka, wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnością

3. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku:
Prowadzenie obsługi administracyjnej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz U. z 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej ustawy, dotyczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

4. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
- list motywacyjny
- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia dyplomu)
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń kursów, szkoleń, studiów podyplomowych)
- referencje jeśli kandydat takie posiada 
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta
   
5. Informacje dodatkowe:
- Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
- brak podpisu w w/w oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych.
- kandydat wyłoniony w drodze naboru po zawarciu umowy zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności 
- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, pokój numer 6 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko: Referent w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie”

Termin składanie dokumentów upływa w dniu 24.11.2014 r. o godzinie 13.30

Aplikacje które wpłyną do PCPR po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru  będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Węgrowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Węgrowie, przy ulicy Piłsudskiego 23.

Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała-Kurtiak