Podstawa prawna funkcjonowania PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie utworzone na mocy Uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 27.01.1999 roku jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Węgrowie powołaną do realizacji zadań własnych, jak i z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji przez powiat w zakresie pomocy społecznej a także z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełno-sprawnych. Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatryjacji (Dz. U. Nr 106 poz. 1118),
  • ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114 poz. 739 z późn. zm.).

Obszarem działania Centrum jest teren Powiatu Węgrowskiego.

Centrum Pomocy Rodzinie podporządkowane jest bezpośrednio Zarządowi Powiatu.

Zakres działalności PCPR jest bardzo szeroki i skupia wiele zadań dotyczących rodziny w sposób bezpośredni lub pośredni. Podstawową formą działania jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom, rodzinom we wspomaganiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie: http://pcpr.wegrow.pl.