RODO w PCPR Węgrów

Klauzula Informacyjna RODO

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Mając na uwadze, że 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znanej szerzej pod nazwą GDPR (RODO) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie nazywane dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III) tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w ramach swojej działalności stosuje odpowiednią politykę prywatności. 

W szczególności informujemy o:

 • podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych,
 • okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych
 • Pana/Pani prawach jako osoby, której dane osobowe dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody - o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się z nami celem ich realizacji.

Wskazujemy również dane organu nadzorczego, do którego może Pan/Pani złożyć skargę w razie uznania, że przetwarzamy Pana/Pani dane w sposób niezgodny z przepisami prawa.

W Polityce prywatności znajdują się również pozostałe dane identyfikujące nas jako administratora danych. Jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących danych osobowych, powołany w Naszej instytucji Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie zapewniamy, że:

 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Działamy zgodnie z RODO, dlatego Państwa dane są bezpieczne.

 Polityka prywatności

Wprowadzenie                       

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów
w działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (dalej: „PCPR”). Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność
na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. PCPR przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których PCPR jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których PCPR przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. PCPR realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane PCPR jako administratora danych osobowych:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, tel. 25-792-49-07

 W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza PCPR?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których PCPR przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową PCPR lub korzystające z usług świadczonych przez PCPR, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. PCPR ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

W przypadku przetwarzania danych osobowych możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

 • przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z zakresu działalności PCPR.
 • dane osobowe osób przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem strony internetowej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie PCPR jako administratora danych
 • zgodzie
 • wykonaniu zawartej umowy
 • obowiązkach wynikających z prawa (np. pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksu Pracy, podatkowego, przepisów o rachunkowości lub innych).

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez PCPR. W obowiązujących w PCPR politykach, w tym polityce ochrony danych osobowych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to
z podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy PCPR przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 • w przypadku, gdy PCPR przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • w przypadku, gdy PCPR przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a PCPR ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu PCPR powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które PCPR przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być m.in.:

 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa,
 • organy regulacyjne,
 • inne organy administracji publicznej.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a PCPR jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza PCPR można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami osobiście lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę (nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest przepis prawa, który nakłada na Nas obowiązek gromadzenia danych osobowych).

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy,
że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać wówczas, gdy dane osobowe były gromadzone na innej podstawie aniżeli przepisy prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszego dokumentu lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wszelkie otrzymane pytania i uwagi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi).

Osoby, których dane osobowe przetwarza PCPR mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie PCPR a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, tel. 25-792-49-07

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany
w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli PCPR będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować).