RODO w PCPR Węgrów

Informator RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w PCPR w Węgrowie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie (ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, tel. 25- 792 49 07).

Inspektorem ochrony danych jest pan Maciej Kasperowicz, z którym można kontaktować się
e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczące lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania włazy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu realizacji zapisów ustaw:
- ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.
 4. innym uprawnionym organom administracji publicznej;

Okres przez, który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu przyznania określonej pomocy będą przechowywane przez okres obowiązywania decyzji administracyjnej, a po jej upływie przez okres zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikających z przepisów szczególnych np. podatkowych, rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłaniu ich innemu administratorowi;
 6. prawo do usunięcia danych tzw. Prawo do bycia zapomnianym;
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu lub organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą;
 9. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przez kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie): banki, operatorzy pocztowi, podmioty archiwizujące dokumenty oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
(np. Policja, Sądy, JST).

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Węgrowie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.